Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

III Gminny Konkurs Recytacji Poezji Patriotycznej

"Moja Ojczyzna w moim sercu" - to myśl przewodnia Gminnego Konkursu Recytacji Poezji Patriotycznej pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz, którego trzecia edycja odbyła się 14 listopada 2019 roku w naszej szkole. Celem konkursu jest pielęgnowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie wśród dzieci utworów o tematyce patriotycznej, zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej, utrwalanie poczucia dumy narodowej oraz rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci. W Gminnym Konkursie Recytacji Poezji Patriotycznej prezentowali się recytatorzy w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I szkół podstawowych – 6 uczestników, uczniowie klas II i III szkól podstawowych – 12 uczestników. Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i albumy „ZAGÓRZ I ZAGÓRZANIE W STAREJ FOTOGRAFII”. Ponadto zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali nagrody rzeczowe.
Jury w składzie:

  • Krystyna Chowaniec, Komendantka Hufca ZHP Ziemi Sanockiej – przewodnicząca,
  • Aniceta Brągiel dyrektor Biblioteki Publicznej w Zagórzu – członek,
  • Bożena Banasiewicz, emerytowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – członek,

oceniało występy według następujących kryteriów: dobór rozumienie tekstu, dykcja oraz opanowanie tekstu, interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.

Laureaci w kategorii uczniowie klas I:

  • Zofia Pawłowska, Szkoła Podstawowa w Czaszynie, wiersz „Co to jest Polska” Katarzyny Grochowskiej – I miejsce,
  • Martyna Sachar, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Porażu, wiersz „Twój dom” Wandy Chotomskiej – II miejsce,
  • Emil Bragiel, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Kazimierza w Zagórzu, wiersz „Pieśń o fladze” K. I. Gałczyńskiego – III miejsce.

Laureaci w kategorii uczniowie klas II-III:

  • Gabriela Adamiak, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Kazimierza w Zagórzu, wiersz „Krzyżyk z Olszynki” Artura Oppmana – I miejsce,
  • Izabela Siedlecka, Szkoła Podstawowa w Łukowem, wiersz „Modlitwa polskiego dziewczęcia” Władysława Bełzy – II miejsce,
  • Maria Pilch, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Porażu, wiersz „Modlitwa polskiego dziewczęcia” Władysława Bełzy – III miejsce.

Gratulacje dla laureatów, serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu, nauczycieli przygotowujących swoich wychowanków, złożył dyrektor ZOS w Zagórzu Pan Wacław Krawczyk. Konkurs udowodnił, że takie pojęcia jak: PATRIOTYZM, OJCZYZNA, TRADYCJA są bardzo ważne oraz bliskie sercom i umysłom dzieci z Gminy Zagórz. Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz za objęcie konkursu patronatem, gratulujemy dzieciom odwagi, uzyskanych sukcesów  i zachęcamy serdecznie  do udziału w następnej edycji w przyszłym roku.