Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

KONKURS PLASTYCZNY "MÓJ IDOL"

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury
38-500 Sanok, Plac św. Michała 6

1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury
38-500 Sanok, Plac św. Michała 6
tel. (013) 46 309 15

2. Cele konkursu:
# Zachęcenie do twórczego spędzania czasu wolnego.
# Kształtowanie plastycznej wyobraźni dzieci i młodzieży.
# Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.
# Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
3. Warunki uczestnictwa:
• Każdy uczestnik wykonuje pracę plastyczną pt. "Mój Idol"
• Technika: techniki malarskie, rysunkowe i graficzne
• Format prac : Papierowa wersja format A3
Płótno rozmiar od 30x30 cm. max 70x70 cm.
• W konkursie udział biorą dzieci i młodzież podzieleni na następujące kategorie wiekowe.
KAT.I – kl. I - III Szkoła Podstawowa
KAT.II – kl. IV – VI Szkoła Podstawowa
KAT.III – VII – VIII Szkoła Podstawowa
KAT.IV – Szkoły Średnie
4. Termin składania prac: 18 czerwca 2021
5. Wystawa pokonkursowa:
Wręczenie nagród odbędzie się: 24 czerwca 2021 o godz. 11.00

6. Zasady oceniania:
# Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
# Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane w Galerii MDK
DECYZJE KOMISJI KONKURSOWEJ SĄ NIEPODWAŻALNE I OSTATECZNE.

7. Postanowienia końcowe:
- Na odwrocie pracy należy przykleić Metryczkę MDK-Sanok.
- Prace bez wypełnionej Metryczki i niezgodne z regulaminem nie będą
oceniane.
- Prace przechodzą na własność organizatora.

8. Prawo własności i prawo wykorzystania prac
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora w polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) w szczególności do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.