Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Rada Rodziców

Rada Rodziców działająca przy  Szkole Podstawowej w Zahutyniu 

Przewodnicząca: Aneta Szczepek

Zastępca: Piotr Czaja

Skarbnik: Aneta Szczepek

Sekretarz: Natalia Krzysik

Komisja rewizyjna:
Paulina Bal

Marzena Pisiak

Członkowie:

Regina Pelc

Agnieszka Kapcia

 

Szanowni Rodzice,

Pragniemy przybliżyć Państwu działalność Rady Rodziców w naszej szkole. Corocznie w trybie głosowania z grona rodziców wybierana jest Rada Rodziców w składzie: Przewodniczący, Z-ca  Przewodniczącego, Protokolant, Skarbnik, Komisja Rewizyjna, oraz Członkowie Prezydium. Wybory do Rad Klasowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami  działającymi w szkole. Co roku uchwalany jest Regulamin działalności Rady Rodziców.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 • Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktycznego skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
 • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 • Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli.
 • Przedstawiciele Rady Rodziców mają prawo uczestnictwa w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły.
 • Celem  Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań.
 • Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad  użytkowania tych funduszy. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków i sprawozdanie finansowe.

Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze m.in. na:

 • Nagrody i dyplomy dla dzieci biorących  udział w konkursach
 • Bale karnawałowe, andrzejkowe
 • Poczęstunek i dekoracje na bale
 • Pomoce dydaktyczne
 • Nagrody książkowe dla najlepszych uczniów
 • Książki pamiątkowe dla uczniów kończących szkołę
 • Wydatki okolicznościowe
                                                                                                        Z poważaniem Rada Rodziców