Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spzahutyn.szkolnastrona.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-27.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:     

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • o filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • o niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • o dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • o część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzia ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • o podwyższony kontrast
 • o możliwość powiększenia liter
 • o podświetlane linki
 • o mapa strony
 • o skala szarości
 • o jasne tło

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona wykorzystuje następujące rozwiązania:

 • HTML5
 • WCAG 2.0 (AA)

KOMPATYBILNOŚĆ

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak
i myszki.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

27-02-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  podmiot publiczny.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Wasylczyszyn,

e-mail: spzahutyn@interia.pl

telefon +48 13 46 42585.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich : www.rpo.gov.pl.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Dane adresowe: Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny – Prażmowskiego
w Zahutyniu, Zahutyń 111, 38-500 Sanok, tel.13 46 42585,

 

 1. Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia. Są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. W żadnym nie ma podjazdu, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych dla osób niepełnosprawnych.
 2. W budynku nie ma windy, która umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym wjazd na wyższe kondygnacje oraz dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomychi słabowidzących,
 3. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych. W odległości ok. 40 metrów od drzwi wejściowych do budynku  znajduje się parking ogólnodostępny, bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonków znajdującego się przy drzwiach wejściowych.
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Nie istnieje  możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.