Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Koncepcja pracy szkoły na lata 2012 - 2019

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAHUTYNIU

1. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 nr 4, poz. 17),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2009 nr 168, poz. 1324),
  • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
  • Statut Szkoły Podstawowej w Zahutyniu.
  • Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Zahutyniu.
  • Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Zahutyniu.

 

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 

1.Dane ogólne szkoły.

Szkoła Podstawowa mieści się  w Zahutyniu. Dyrektorem jest pani mgr Wanda Izdebska, Organem Prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu. Planowana liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 – 3 oraz oddział przedszkolny, do którego mogą uczęszczać dzieci 3 i 4 letnie z terenu naszej gminy. W następnych latach mieszczących się w ramach czasowych wyznaczonych przez ten dokument, liczba oddziałów szkolnych nie zmieni się, natomiast liczba grup oddziałów przedszkolnych według założeń związanych z sytuacją demograficzną zwiększy się co najmniej do dwóch grup.

 

2. Historia szkoły

         Obecny budynek Szkoły Podstawowej w Zahutyniu został oddany do użytku w 1938 roku i nosił imię pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego (1888-1938), legionisty Józefa Piłsudskiego, organizatora pułku kawalerii legionowej, tzw. „Belniaków”, zasłużonego w bojach legionów oraz twórcy I brygady kawalerii, na której czele stoczył wiele bitew w wojnie z Ukraińcami i bolszewikami. Odznaczony był krzyżem Virtuti Militari  i 5-krotnie Krzyżem Walecznych. Pułkownik Bylina- Prażmowski, po wystąpieniu z wojska, w latach 1929 -1933 był prezydentem Krakowa, a w latach 1933-1937 – wojewodą lwowskim.

         Mieszkańcy Zahutynia podjęli decyzję o wybudowaniu nowej szkoły, ponieważ dotychczasowa, drewniana, o jednej izbie lekcyjnej, nie mogła pomieścić dużej liczby dzieci pragnących się uczyć. Budowa trwała kilka lat i w większości jej koszty ponosili mieszkańcy Zahutynia, którzy wszystkie prace budowlane wzięli na swoje barki. Do dzisiejszego dnia można  na strychu szkoły podziwiać niezwykle solidnie wykonaną więźbę dachową.

        W czasie działań wojennych w szkole mieścił się sztab wojenny żołnierzy niemieckich, a następnie radzieckich. Podczas prac remontowych odkryto na korytarzu  doskonale zachowane rysunki wykonane przez żołnierzy radzieckich, obrazujące klęskę Niemiec. Po zakończeniu II wojny światowej uczniowie rozpoczęli naukę w klasach łączonych. Kierownikiem szkoły został Władysław Maksymowicz. Ponieważ we wsi nie było kościoła, a dotychczasowa cerkiew została spalona podczas działań wojennych, jedna sala lekcyjna od strony południowej została zamieniona na kaplicę i odbywały się w niej nabożeństwa dla mieszkańców Zahutynia.

         Po śmierci kierownika szkoły, w 1958 roku kierownictwo objęła Bronisława Maksymowicz – za jej kadencji wykonano drobne bieżące remonty i ogrodzono działkę szkolną od strony drogi. Po przejściu na emeryturę Bronisławy Maksymowicz, w  roku 1965 funkcję kierownika szkoły objął Józef Bieniek i pełnił ją do roku 1974. Za jego kadencji prężnie działało Szkolne Koło Sportowe ukierunkowane na łyżwiarstwo szybkie. Co zimę budowano na boisku szkolnym lodowisko, gdzie dzieci stawiały pierwsze kroki na łyżwach. Pod kierunkiem Józefa Bienka łyżwiarze z Zahutynia wyróżniali się, zajmując I, II, III miejsca na Igrzyskach Zimowych w Sanoku, Nowym Targu i Zakopanem.

           W grudniu 1974 roku Józef Bieniek przeszedł do pracy w Wydziale Oświaty i Wychowania w Sanoku, gdzie objął funkcję wizytatora do spraw profilaktyki i resocjalizacji. Dyrektorem szkoły została Wanda Czapla. Ze względu na zmiany administracyjne, szkołę przyłączono do Sanoka i otrzymała ona pieczęć o treści: „Szkoła Podstawowa w Sanoku- Zahutyniu”. Następnie, w 1977 roku zaszły kolejne zmiany administracyjne. Zahutyń przeszedł z Sanoka do gminy Zagórz i szkoła stała się częścią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Tarnawie Dolnej. W okresie pełnienia funkcji dyrektora szkoły przez Wandę Czaplę dokonano rozbudowy szkoły od strony południowej. Powiększono budynek o kotłownię, sanitariaty, szatnię i cztery sale lekcyjne. Wyburzono piece kaflowe, zainstalowano system centralnego ogrzewania.

          W 1991 roku, w wyniku konkursu, dyrektorem szkoły został dotychczasowy nauczyciel, Jerzy Sowa, który tę funkcję pełnił do 1996 roku.

Z kolei  1 września 1996 roku obowiązki dyrektora przejęła Wanda Izdebska, która pełni je do dnia dzisiejszego. W latach 1996 – 2012 dokonano modernizacji kotłowni węglowej na gazową, dobudowano salę gimnastyczną, uruchomiono świetlicę i zaplecze kuchenne, wymieniono pokrycie dachowe, wymieniono wszystkie okna i drzwi, wykonano termomodernizację budynku,  wybudowano plac zabaw.  

Z dniem 1 września 2012 r., w wyniku reformy szkolnictwa na terenie Gminy Zagórz, szkoła nasza została przekształcona w szkołę podstawową z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym. Po zaadaptowaniu pomieszczeń szkolnych do potrzeb dzieci 3 i 4 – letnich, uruchomiono w szkole dodatkowy oddział przedszkolny dla dzieci w tym wieku.

 

3. Lokalizacja szkoły.

Szkoła Podstawowa w Zahutyniu znajduje się w głębi miejscowości, około 1,5 km od drogi krajowej Sanok-Zagórz. Usytuowana jest przy średnio ruchliwej drodze wiejskiej, w pobliżu przystanku autobusowego, nad potokiem Brdek, nieopodal lasu. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajduje się ogólnodostępny plac zabaw, boisko sportowe, biblioteka wiejska.

 

4. Kadra szkoły.

Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami. Wszyscy nauczyciele posiadają przygotowanie do prowadzenia dwu i więcej przedmiotów. Aby zaspokoić specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, nauczyciele doskonalą swoje umiejętności i korzystają z różnych form zewnętrznego i wewnętrznego doskonalenia. Ponieważ kadra pedagogiczna szkoły jest stabilna i wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje, w najbliższych latach należy skupić się na podnoszeniu ich kompetencji w różnych płaszczyznach działania szkoły. W zakresie wiedzy za ważne należy uznać coraz lepszą znajomość przepisów prawa oświatowego. W zakresie umiejętności za ważne należy uznać umiejętności komunikacyjne, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, planowania własnej pracy. Nauczyciele wraz z uczniami realizują różne projekty edukacyjne, zdobywają kolejne Certyfikaty. W dalszym ciągu należy zachęcać nauczycieli do udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego, wymiany doświadczeń, realizacji projektów edukacyjnych, wprowadzania innowacji, a najmłodszych nauczycieli do zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego.

 

5. Baza szkoły.

Szkoła posiada bardzo dobrą bazę materialną do prowadzenia swej statutowej działalności. Placówka dysponuje 3 salami lekcyjnymi  Wszystkie klasy są dostosowane do potrzeb dzieci, wydzielono miejsca do nauki i rekreacji, wyposażono w dywan, zabawki i pomoce. Dysponujemy również dwoma pomieszczeniami dla dzieci w wieku przedszkolnym, salą zabaw, pracownią komputerową, biblioteką, świetlicą, zapleczem kuchennym, salą gimnastyczną.. Pomieszczenia szkoły są w bardzo dobrym stanie technicznym W wyniku przeprowadzonych modernizacji i inwestycji w ostatnich latach znacząco poprawiła się estetyka obiektu wewnątrz jak i na zewnątrz oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, wzbogacono księgozbiór biblioteczny.

 

 

CELE SZKOŁY

 

1. Misja.

Nasza szkoła jest szkołą promującą chrześcijański system wartości, głoszącą, że kształcenie jest procesem ciągłym, trwającym całe życie.

Jesteśmy po to, by kształtować młodego człowieka i przygotowywać go do życia w określonej rzeczywistości, by wpływał również na jej formowanie. Nasze działania ukierunkowujemy na wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia oraz przygotowanie go do dalszych etapów kształcenia.

Chcemy, aby nasi absolwenci wyróżniali się kulturą osobistą, szacunkiem i tolerancją dla każdego człowieka. Ważnymi  dla nas wartościami są także: patriotyzm, uczciwość i odpowiedzialność. Rozbudzamy w naszych uczniach ciekawość otaczającego świata, uczymy ich współdziałania.

W pracy dydaktycznej uwzględniamy indywidualne predyspozycje dziecka, stosując sprawiedliwy i mądry system oceniania. Pomagamy uczniowi w planowaniu jego rozwoju.

W swojej działalności kierujemy się dobrem dziecka, jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, uwzględniając warunki, w jakich żyje nasz uczeń.

Szkoła nasza pracuje na zasadzie partnerstwa; uczniowie - pracownicy szkoły, społeczność lokalna – społeczność szkolna.

Dobro dziecka, jego podmiotowość, to główne przesłanki naszej działalności.

 

2. Wizja.

Wizją naszej szkoły jest rozbudzanie wrażliwości moralnej, estetycznej i kulturowej niezbędnej do rozwoju własnych zainteresowań, prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie na różnych etapach życia. Szkoła nasza wdraża uczniów do samodzielnej pracy umysłowej, uczy korzystania z różnych źródeł informacji, umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. Podejmuje i inicjuje szereg działań oraz współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Promuje swoje osiągnięcia w środowisku. Szkoła nasza w oparciu o pracę wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i bogatą bazę dydaktyczną wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki na dalszym etapie kształcenia. Posiada wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną i bogatą bazę dydaktyczną, która pozwala wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki na dalszym etapie kształcenia. Szkoła nasza kształtuje człowieka odczuwającego więź z tradycją, kulturą regionu i kraju, szanującego symbole narodowe.

 

  3. Model absolwenta.

Dobrze zna swoje najbliższe otoczenie: dom i szkołę, lubi szkołę i na ogół chętnie się uczy. Na miarę swoich możliwości posługuje się zdobytą wiedzą w życiu codziennym, formułuje pytania i poszukuje odpowiedzi, w  swoich zachowaniach przejawia życzliwość i optymizm.

-  Jest ciekawy świata: chętnie korzysta z poznanych źródeł i obserwuje zjawiska zachodzące w najbliższym otoczeniu. Potrafi wyciągnąć proste wnioski ze swoich obserwacji. Czuje potrzebę kontaktu z przyrodą, odkrywa jej piękno i tajemnice, zdrowo odpoczywa.

Jest aktywny: lubi ruch i uprawia sport w najróżniejszych jego odmianach. Chętnie podejmuje próby ekspresji artystycznej.

Jest odpowiedzialny: przewiduje skutki swoich działań, potrafi zmienić działanie, przewiduje jego negatywne skutki. Rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań. Jest odpowiedzialny za drugiego człowieka (koleżankę, kolegę, rodzeństwo itp.)

Jest prawy: stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu, rozumie zachowania złe i dobre, wie, że należy dobrze postępować.

Jest wrażliwy: na krzywdę innych ludzi, biednych, samotnych, cierpiących z różnych powodów.

Jest otwarty: łatwo nawiązuje kontakt z rówieśnikami i dorosłymi. Przyjmuje uwagi i sugestie w związku z popełnionymi błędami. Jest gotowy podejmować działania w sposób planowy. Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych. Nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi np. osoby chore i  współdziała z nimi.

Jest rozważny: przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny, potrafi je stosować w swoich codziennych działaniach.

Przejawia miłość i szacunek do Ojczyzny i własnego regionu: poznaje jej historię, tradycję i kulturę.

Dba świadomie o swoje zdrowie: higienę ciała, zdrowo odżywia się, zna podstawowe przepisy ruchu drogowego.

 

 PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

 

1. Dydaktyka.

Zakładane cele w zakresie poprawy efektów kształcenia:

-  umożliwienie dostępu do różnorodnych zajęć dodatkowych,

-  wzmocnienie aktywności uczniów poprzez realizację programów edukacyjnych,

-  promowanie uczniów szczególnie zdolnych,

-  pomoc uczniom mającym różnorodne  problemy,

-  systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów,

-  analizowanie wyników badań zewnętrznych,

-  diagnozowanie każdego ucznia.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

-  w zajęciach dodatkowych uczestniczy znaczna część uczniów,

-  szkoła organizuje zajęcia dla uczniów i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

-  wyniki analizy badań zewnętrznych wskazują przyrost wiedzy i umiejętności.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:

-  monitorowanie realizacji podstawy programowej,

-  analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania,

-  dostosowanie treści programowych do możliwości uczniów,

-  zapewnienie atrakcyjnej oferty zajęć dodatkowych,

-  stosowanie nowatorskich form i metod pracy,

-  zachęcanie do udziału w konkursach oraz promowanie osiągnięć uczniów,

-  przeprowadzanie diagnozy wstępnej,

-  dokładna analiza badań zewnętrznych.

 

2. Działania opiekuńczo-wychowawcze szkoły.

Zakładane cele w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły:

-  udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów,

-  propagowanie zdrowego stylu życia,

-  zapewnienie opieki po zajęciach lekcyjnych wszystkim uczniom,

-  pomieszczenia szkolne oraz sprzęt odpowiadają wymogom bezpieczeństwa,

-  eliminowanie przejawów złego zachowania,

-  adaptacja dzieci oddziału przedszkolnego,

-  udział w akcjach charytatywnych,

-  rozwijanie demokracji i samorządności w szkole „Mały Samorząd Uczniowski”,

-  organizacja ciekawych wycieczek, wyjazdów do kina, teatru.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

-  uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów,

-  uczniowie aktywnie uczestniczą w działaniach Małego Samorządu Uczniowskiego, angażują się w różnorodne akcje,

-  uczniowie i rodzice postrzegają szkołę i jej otoczenie jako miejsce przyjazne i bezpieczne,

-  w szkole realizowane są inicjatywy promujące zdrowy styl życia,

-  wszyscy potrzebujący uczniowie mają zapewnioną opiekę świetlicową,

-  do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci spoza naszego obwodu,

-  szkoła posiada pełne rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie opieki i pomocy socjalnej,

-  uczniowie z rodzin ubogich otrzymują pomoc  materialną w formie dożywiania, dofinansowania zakupu podręczników,

-  stan techniczny obiektu i wyposażenia gwarantuje pełne bezpieczeństwo uczniom.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:

-  ewaluacja Programu Profilaktycznego i Programu Wychowawczego Szkoły,

-  organizacja wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, rajdów pieszych,

-  diagnoza sytuacji wychowawczej nowych dzieci i uczniów,

-  zwiększenie wpływu Małego Samorządu Uczniowskiego na życie szkoły,

-  angażowanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych,

-  zachęcanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach o tematyce zdrowotnej i dotyczącej bezpieczeństwa.

 

3. Baza szkoły.

Zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły:

-  dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia,

-  utrzymanie budynku szkoły w stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo uczniów i dzieci,

-  wzbogacanie wyposażenia szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy, multimedialny i pomoce dydaktyczne.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

-  szkoła wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz księgozbiór biblioteczny zgodny z potrzebami uczniów i nauczycieli,

-  budynek szkolny zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,

-  estetyczny budynek szkolny.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:

-  racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi, poszukiwanie dodatkowych środków,

-  przeprowadzanie remontów bieżących w obrębie budynku szkoły,

-  uporządkowanie terenów zielonych wokół budynku,

-  wyłożenie kostki brukowej wokół szkoły i drogi wjazdowej do szkoły,

-  odprowadzenie wód deszczowych,

-  wykonanie ogrodzenia działki szkolnej,

-  odnowienie parkietu na sali gimnastycznej,

-  systematyczne powiększani księgozbioru biblioteki szkolnej,

-  uzupełnianie wyposażenia w niezbędne pomoce dydaktyczne,

-  zakup krzesełek i stolików dla dzieci oddziału przedszkolnego.

 

 

4.Organizacja i zarządzanie szkołą.

Zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły:

-  aktualizowanie dokumentów wewnątrzszkolnych pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym,

-  wspólne planowanie przez Radę Pedagogiczną działań podejmowanych w szkole,

-  włączenie w prace związane z tworzeniem dokumentacji szkolnej przedstawicieli Rady Rodziców,

-  zapewnienie łatwego dostępu do dokumentów szkolnych poprzez umieszczanie na stronie internetowej szkoły.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

-  szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-  ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycielskich,

-  wewnętrzna dokumentacja jest znana uczniom, rodzicom poprzez publikację na stronie internetowej szkoły,

-  funkcjonuje sprawny przepływ informacji na linii szkoła – rodzice,

-  propozycje rodziców są uwzględniane w planowaniu działań szkoły,

-  Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną w celu tworzenia dokumentów szkolnych.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:

-  publikacja dokumentów szkolnych na stronie internetowej szkoły,

-  zapewnienie dostępu do aktualnych informacji dla rodziców,

-  monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi przepisami prawa oświatowego,

-  monitorowanie spójności dokumentów szkolnych,

-  zaangażowanie rodziców w proces tworzenia dokumentów szkolnych,

-  zasięganie opinii rodziców w sprawach uczniów i szkoły.

 

5. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Zakładane cele w zakresie wytworzenia pozytywnego obrazu w środowisku lokalnym:

-  wzmocnienie współpracy między członkami Rady Pedagogicznej,

-  rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły,

-  wzmocnienie współpracy z organizacjami działającymi w naszej miejscowości,

-  ugruntowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

 

  Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

-  współpraca między nauczycielami korzystnie oddziałuje na atmosferę panującą w szkole i wpływa na wzrost efektywności działań,

-  współpraca między szkołą a organizacjami korzystnie oddziałuje na wizerunek szkoły,

-  udział uczniów  i dzieci w akcjach charytatywnych, imprezach środowiskowych, konkursach n terenie naszej gminy jest zauważany i doceniany,

-  rodzice włączają się czynnie w bieżącą działalność szkoły,

-  rodzice utrzymują stały kontakt z nauczycielami, wspierają wszystkie inicjatywy, z którymi występuje szkoła.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:

-  kontynuacja działań sprzyjających integracji pracowników szkoły,

-  konsekwentne stosowanie wobec uczniów i rodziców ustalonych wymagań,

-  wpajanie uczniom zasad dobrego wychowania i kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach poprzez osobisty przykład,

-  organizacja wspólnych wyjazdów,

-  upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach i osiągnięciach w lokalnych mediach,

-  organizacja imprez środowiskowych,

-  czynne włączanie się szkoły w lokalne inicjatywy o charakterze kulturalnym,

-  analiza postrzegania szkoły w środowisku lokalnym (ankiety dla rodziców i uczniów).

 

6. Kadra szkoły

Zakładane cele w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej:

-  zwracanie uwagi na wykorzystanie w praktyce gromadzonej wiedzy i umiejętności,

-  dobór kierunków doskonalenia z uwzględnieniem zmieniających się przepisów prawa oświatowego,

-  nastawienie na doskonalenie całej Rady pedagogicznej zarówno przez firmy zewnętrzne jak i WDN.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

-  nauczyciele proponują i przedstawiają dyrektorowi propozycje doskonalenia własnego na dany rok szkolny lub dłuższy okres zgodnie z potrzebami szkoły,

-  dyrektor proponuje tematykę szkoleń na dany rok szkolny,

-  dyrektor zapewnia środki budżetowe na cele związane z podnoszeniem kwalifikacji i doskonaleniem zawodowym.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:

-  określenie potrzeb szkoleniowych,

-  opracowanie wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli,

-  opracowanie rocznych planów doskonalenia,

-  realizacja planu doskonalenia.

 

MONIRORING REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

Wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzona w wybranych obszarach służyć będą jako baza do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących szkole oraz ich planowania w przyszłości.

 

Ogólne zasady monitorowania realizacji działań ujętych w strategii;

-  okresowa kontrola dokumentacji szkolnej – co najmniej dwa razy,

-  obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli według harmonogramu ustalonego na początku każdego roku szkolnego,

-  kontrola realizacji godzin – art. 42 K N – 2 razy w ciągu roku,

-  kontrola realizacji podstawy programowej – na bieżąco,

-  sprawozdania z działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej – 2 razy w ciągu roku.

 

 

  

Opracowaną Koncepcję Pracy Szkoły Podstawowej w Zahutyniu na lata 2012-2017 Rada Pedagogiczna zatwierdziła na posiedzeniu w dniu 13.09.2012 r.