Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Regulamin funkcjonowania szkoły obowiązujący od 1 września 2020r.

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Nauczanie zdalne, praca uczniów, wsparcie rodziców, zaangażowanie nauczycieli pozwoliły z sukcesem zakończyć poprzedni rok szkolny. Przygotowany Regulamin funkcjonowania szkoły obowiązujący od 1 września 2020 r., zawierający wiele nowych uregulowań, został sporządzony po to,aby nauczanie stacjonarne trwało jak najdłużej. Nasze zachowania, przestrzeganie ustalonych procedur, troska o siebie oraz o innych znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa w szkole. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem. Piniżej są również podane linki do pobrania dokumentów.

 

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 IM. WŁADYSŁAWA BELINY - PRAŻMOWSKIEGO W ZAHUTYNIU

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

 

§1

Ogólne zasady organizacji pracy

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny- Prażmowskiego w Zahutyniu wznawia funkcjonowanie
  z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane
  do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 1. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 2. Na czas pracy szkoły  drzwi wejściowe do budynku są zamykane.

 

§2

Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły

 

 1. Szkoła pracuje zgodnie z przyjętym w szkole harmonogramem.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Szkoła udostępnia dwa wejścia do budynku:

- Wejście A – dla dzieci oddziału przedszkolnego oraz ich rodziców;

- Wejście B – dla uczniów.

 1. Opiekunowie odprowadzający dzieci do oddziału przedszkolnego mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli. (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

§ 3

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 

 1. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.);w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Zajęcia dla danej klasy odbywają się w wyznaczonych i stałych salach lekcyjnych.
 4. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą i nie powinni  zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Uczniowie zajmują stałe miejsce w klasie i siedzą po jednej osobie w ławce.
 6. Sale, korytarze należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

 

§ 4

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno ­obsługowych

 

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz
  w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 3. Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz, maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 6. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów nie rzadziej niż co 45 min. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 8. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę. Pomiar temperatury dokonywany jest za zgodą rodziców.
 9. Zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie
  1 raz dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz
  w razie potrzeby,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
 • czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.

10. Do obowiązków personelu obsługi należy także:

 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie
  i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

 

§ 5

Organizacja oddziału przedszkolnego

 

 1. Przedszkole funkcjonuje od godz. 7.00 do godz. 16.00
 2. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej sali.
 3. Jedna grupa dzieci w wyznaczonej, stałej sali spożywa posiłki.
 4. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
 5. Zabronione jest przynoszenie własnych zabawek do przedszkola.
 6. Obowiązuje zakaz wynoszenia zabawek z przedszkola.

 

§ 6

Zasady korzystania z sali gimnastycznej

 

 1. W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami.
 2. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, nie przeprowadza się ćwiczeń, gier i zadań kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie dystansu.
 3. Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się z sali gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich.
 4. Sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć, a także podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane przez pracowników obsługi, po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdym zajęciach.
 5. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania z sali gimnastycznej.

§ 7

Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej

 

 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 3. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej zobowiązuje się dzieci oraz opiekunów/wychowawców do zachowania dystansu.
 4. Świetlicę należy wietrzyć  nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy oraz za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sal świetlicowych.
 5. Uczniowie na początku roku szkolnego są informowani, przez wychowawcę o zasadach przebywania
  w świetlicy szkolnej.

 

§ 8

 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
 2. Nauczyciel bibliotekarz określi liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
 3. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 4. Po przyjęciu książek od czytelnika należy zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat,
  na którym leżały książki.
 5. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

§ 9

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

 

 1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
 • ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
 • zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,
 • stosować środki ochrony osobistej.
 1. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
 2. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
 3. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych,
  myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
 4. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez
  mycie i dezynfekcję, m.in.:
 • przed rozpoczęciem pracy,
 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
 • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
 • po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,
 • po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,
 • po jedzeniu, piciu.
 1. Na stołówce może przebywać tylko grupa wraz z nauczycielem.
 2. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
 3. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.
 4. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka, skąd są na bieżąco odbierane do mycia przez pracownika kuchni.

10. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania z wykorzystaniem środków myjących.

 

§ 10

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni

 

 1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.
 2. Towar dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły.
 3. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio
  z pracownikami, w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

§ 11

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie (gabinet pielęgniarki), służące do odizolowania dziecka
  u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości
  i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 6. O zaistniałej sytuacji dyrektor  lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sanoku  oraz organ prowadzący szkołę.
 7. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 8. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko  należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami.
 9. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 12

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
  i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala,
  a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p. 2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 7. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 8. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§ 13

Zawieszenie zajęć

 

 1. Na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
 2. W przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony Dyrektor wydaje stosowne zarządzenie, wskazujące na okres zawieszenia i wdraża jeden z wariantów kształcenia.
 3. Zgodnie z zarządzeniem o zawieszeniu funkcjonowania szkoły Dyrektor  może organizować jednocześnie zajęcia w formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz w formie kształcenia na odległość (WARIANT MIESZANY- HYBRYDOWY) lub organizować zajęcia w formie kształcenia na odległość,
  i prowadzenia kształcenia na odległość (WARIANT ZDALNY).
 4. W przypadku prowadzenia kształcenia w wariancie hybrydowym lub zdalnym Dyrektor Szkoły dokonuje weryfikacji i aktualizacji procedur określających zasady kształcenia na odległość.
 5. Dyrektor   bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie,  problemy, pomysły, nowe rozwiązania zgłaszane do tej pory przez nauczycieli, rodziców i uczniów, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na odległość, m.in.:

-      ustalenia skutecznych sposobów komunikacji z rodzicami uczniów;

-      zaplanowanie równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu;

-      uwzględnienie możliwości psychofizyczne ucznia;

-      ograniczenia wynikające z sytuacji ucznia w środowisku domowym (np. warunki techniczne, dostęp do Internetu);

-      uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów, a w szczególności mając na uwadze odrębną specyfikę kształcenia:

 1. dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym;
 2. uczniów klas I- III;
 3. uczniów klasy IV; V, VI

 

§ 14

Organizacja spotkań oraz narad

 

 1. Dyrektor ograniczył do niezbędnego minimum spotkania i narady z Radą Pedagogiczną oraz rodzicami.
 2. Zebrania przeprowadzane są przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (min. 1,5m).
 3. Jeżeli jest to możliwe zebrania rady pedagogicznej mogą być kontynuowane są w sposób zdalny,
  tj. z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej.

 

§15

Postanowienia końcowe

 

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej
  w sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

  

Załącznik nr 1  do „Regulaminu organizacji i funkcjonowania  Szkoły Podstawowej  im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu  w czasie epidemii sars-cov-2 – od 1 września 2020 r.”

 

Oświadczenie Rodziców

                W związku z pobytem mojego dziecka w Szkole Podstawowej im. Władysława Beliny – Prażmowskiego w Zahutyniu, ja niżej podpisana/y:

……………………………………………………………………...........................................................................................

(imiona i nazwiska Rodziców)

                oświadczam, że:

przyprowadzone do szkoły dziecko ……………………………………………………………  (imię i nazwisko dziecka)

jest zdrowe, bez objawów chorobowych i nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych.

                Ponadto oświadczam, że:

1) zapoznałam/em się z Regulaminem organizacji i funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Władysława Beliny – Prażmowskiego w Zahutyniu w czasie epidemii SARS-CoV-2, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i przyjmuję go do stosowania, w szczególności:

2) zobowiązuję się do kontrolowania swojego stanu zdrowia i stanu zdrowia dziecka każdorazowo przed wysłaniem/przyprowadzeniem go do szkoły oraz niezwłocznego zgłoszenia konieczności poddania się kwarantannie lub przymusowej izolacji przeze mnie lub członka mojego gospodarstwa domowego,

3) zobowiązuje są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.

4) wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury mojemu dziecku przy użyciu termometru bezdotykowego w przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (np. kaszel, duszności) lub w przypadku złego samopoczucie sugerującego podwyższoną temperaturę ciała.

                Wskazuję, następujące osoby do kontaktu w sytuacji zaobserwowania u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych:

1)    …………………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko, nr telefonu)

2)    .………………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko, n telefonu)

                W przypadku zaobserwowania u mojego dziecka niepokojących objawów sugerujących pogorszenie stanu zdrowia, zobowiązuję się do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły.

 

 

Zahutyń, dn. ............................. ………………………………………………………………...

  (czytelny podpis obojga Rodziców)

 

 

 

Załącznik nr 2 do „Regulaminu organizacji i funkcjonowania  Szkoły Podstawowej  im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu  w czasie epidemii sars-cov-2 – od 1 września 2020 r.”

Oświadczenie Rodziców

                W związku z pobytem mojego dziecka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej
im. Władysława Beliny – Prażmowskiego w Zahutyniu, ja niżej podpisana/y:

……………………………………………………………………...........................................................................................

(imiona i nazwiska Rodziców)

                oświadczam, że:

przyprowadzone do szkoły dziecko ……………………………………………………………  (imię i nazwisko dziecka)

jest zdrowe, bez objawów chorobowych i nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych.

                Ponadto oświadczam, że:

1) zapoznałam/em się z Regulaminem organizacji i funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Władysława Beliny – Prażmowskiego w Zahutyniu w czasie epidemii SARS-CoV-2, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanymi na podstawie art. 8a  ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567,1337)

 i przyjmuję go do stosowania, w szczególności:

2) zobowiązuję się do kontrolowania swojego stanu zdrowia i stanu zdrowia dziecka każdorazowo przed wysłaniem/przyprowadzeniem go do szkoły oraz niezwłocznego zgłoszenia konieczności poddania się kwarantannie lub przymusowej izolacji przeze mnie lub członka mojego gospodarstwa domowego,

3) zobowiązuje są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.

4) wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury mojemu dziecku przy użyciu termometru bezdotykowego w przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (np. kaszel, duszności) lub w przypadku złego samopoczucie sugerującego podwyższoną temperaturę ciała.

                Wskazuję, następujące osoby do kontaktu w sytuacji zaobserwowania u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych:

1)    …………………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko, nr telefonu)

2)    .………………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko, n telefonu)

                W przypadku zaobserwowania u mojego dziecka niepokojących objawów sugerujących pogorszenie stanu zdrowia, zobowiązuję się do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły.

Zahutyń, dn. ............................. …………………………………………………………………………………………………...

  (czytelny podpis obojga Rodziców)