Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Pliki do pobrania  

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 2021/2022

Zarządzenie nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz z dnia 22 stycznia 2021 r.

 

Rekrutacja w Gminie Zagórz do Przedszkola Samorządowego w Zagórzu i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 będzie przebiegać w terminach zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz z dnia 22 stycznia 2021 r.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

Data

 

Data

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.

od 04.02.2021 r.
do 12.02.2021 r.

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18.02.2021 r.
do 02.03.2021 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu uzupełniającym

od 06.05.2021 r.
do 14.05.2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 03.03.2021 r.
do 05.03.2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu uzupełniającym

od 18.05.2021 r.
do 19.05.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do  08.03.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

do 20.05.2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

od 09.03.2021 r.
do 11.03.2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

od 24.05.2021 r.
do 25.05.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do  12.03.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 27.05.2021 r.

 

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Zagórzu lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych potwierdzają wolę kontynuacji edukacji, poprzez złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w terminie od 04.02.2021 r. do 12.02.2021 r. w danej placówce.

Na wniosek rodzica dziecko przyjęte po raz pierwszy do Przedszkola Samorządowego w Zagórzu lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  będzie brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagórz przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)wielodzietność rodziny kandydata;

2)niepełnosprawność kandydata;

3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane  przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 131 ust. 4-6 w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący zgodnie z Uchwałą Nr XL/205/2017 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 27 marca 2017 r.

 

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

 

1

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

5

Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów.

2

Oddział przedszkolny/publiczne przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka .

4

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów określające, że oddział przedszkolny/publiczne przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka .

3

Dziecko pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko .

4

Dokument poświadczający zatrudnienie (samotnie wychowującego): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów.

4

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym .

3

Zaświadczenie z przedszkola/szkoły

5

Dziecko, którego jeden  rodzic (prawny opiekun) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

3

Dokument poświadczający zatrudnienie (rodzica pracującego): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów.