Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Rekrutacja do klasy I

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie do klasy I 2021/2022 (dzieci z obwodu szkoły)

Wniosek do klasy I 2021/2022 (dzieci spoza obwodu szkoły)

Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz z dnia 22 stycznia 2021 r. 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych Gminy Zagórz na rok 2021/2022.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

Data

 

Data

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2021 r. do 12.03.2021 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej   wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu uzupełniającym

od 10.05.2021 r. do 23.08.2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15.03.2021 r. do 19.03.2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu uzupełniającym

od 24.08.2021 r. do 25.08.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 24.03.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 26.08.2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

od 25.03.2021 r. do 26.03.2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

od 27.08.2021 r. do 28.08.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 29.03.2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 31.08.2021 r.


Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, zamieszkałego w obwodzie szkoły, składają do dyrektora szkoły zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Dyrektor organizuje postępowanie rekrutacyjne, jeżeli szkoła, po przyjęciu kandydatów zamieszkałych w obwodzie, dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjnei postępowanie uzupełniające do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzone są w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 24/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz z dnia 22 stycznia 2021 roku. Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagórz oraz  dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół określa Uchwała Nr XL/206/2017 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 27 marca 2017 r.